.:SafeGreece:. - Νέος Κανονισμός ΜΑΠ 2016/425/EU
Μέσα Ατομικής Προστασίας

Στην Ευρώπη, όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή προστασίας στην εργασία (είδη που φοράμε ή χρησιμοποιούμε), εμπίπτει στο περιεχόμενο της Οδηγίας 89/686/EEC για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί από τον Κανονισμό 2016/425. Ο Κανονισμός ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2016 με μεταβατική περίοδο δύο ετών για τη συμμόρφωση και μετάβαση των χωρών μελών. Μετά από 25 χρόνια από την εφαρμογή της Οδηγίας, το νομικό πλαίσιο έπρεπε να αναθεωρηθεί, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τρέχουσες αλλαγές στην τεχνολογία αλλά και η εισαγωγή νέων υλικών στην παραγωγή ΜΑΠ.

Η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας εφαρμόζοντας υψηλά Ευρωπαϊκά πρότυπα είναι πρώτη προτεραιότητα. Προκειμένου να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για διαρκή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η Επιτροπή, μέσω του νέου Κανονισμού, προτείνει έναν αριθμό αλλαγών συμπεριλαμβανομένων:

 • Της έκδοσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για κάθε Μέσο Ατομικής Προστασίας ή τουλάχιστον του συνδέσμου από όπου μπορεί να ανακτηθεί
 • Της υποχρεωτικής πενταετούς μέγιστης χρονικής ισχύος του πιστοποιητικού
 • Των ευθυνών που υπαγορεύονται τόσο για εισαγωγείς όσο και για διανομείς

Εξηγώντας τις διαφορετικές κατηγορίες των Μέσων Ατομικής Προστασίας
Κατηγορία Ι – Απλά ΜΑΠ
Τα ΜΑΠ σε αυτή την κατηγορία είναι σχεδιασμένα για προστασία του χρήστη από χαμηλό κίνδυνο. Εδώ περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Επιφανειακά μηχανικά τραύματα
 • Επαφή με νερό ή ήπια καθαριστικά υλικά
 • Επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 50°C
 • Βλάβη στα μάτια λόγω έκθεσης στο φως του ήλιου (εκτός της απλής παρατήρησης του ήλιου)
 • Ήπιες ατμοσφαιρικές συνθήκες

Κατηγορία II – Ενδιάμεσα ΜΑΠ
Η Κατηγορία II περιλαμβάνει τους κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στις Κατηγορίες I και III.
Το παρακάτω προϊόντα δίνονται ενδεικτικά:

 • Γυαλιά ασφαλείας
 • Βιομηχανικά κράνη και καπελοκράνη
 • Ένδυση υψηλής διακριτότητας

Κατηγορία III – Σύνθετα ΜΑΠ
Τα ΜΑΠ που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν αποκλειστικά τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις όπως θάνατο ή μη αναστρέψιμη βλάβη στην υγεία.
Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Ουσίες και μίγματα επικίνδυνα για την υγεία
 • Ατμόσφαιρες με ανεπάρκεια οξυγόνου
 • Βλαβερούς βιολογικούς παράγοντες
 • Ιονίζουσα ακτινοβολία
 • Περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών των οποίων τα αποτελέσματα προσομοιάζουν περιβάλλοντα με θερμοκρασίες 100 °C ή περισσότερο
 • Περιβάλλοντα χαμηλών θερμοκρασιών των οποίων τα αποτελέσματα προσομοιάζουν περιβάλλοντα με θερμοκρασίες – 50 °C ή λιγότερο
 • Πτώση από ύψος
 • Ηλεκτροπληξία
 • Πνιγμός
 • Κοψίματα από χειροκίνητα αλυσοπρίονα
 • Πίδακες υψηλής πίεσης
 • Πληγές από σφαίρα ή μαχαίρι
 • Επιβλαβής θόρυβος

Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού το 2018, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη βιομηχανία των ΜΑΠ (εισαγωγείς, διανομείς, επίσημοι αντιπρόσωποι) έχουν τις ίδιες ευθύνες με τους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης προϊόντος, της διασφάλισης ότι τα ΜΑΠ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων και ότι μόνο τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό προωθούνται στην αγορά.
Σε αντίθεση με την παλιά Οδηγία η οποία θέτει ένα στόχο για όλα τα κράτη της ΕΕ, παρόλ’ αυτά εξαρτάται από την κάθε χώρα να αποφασίσει πως θα επιτευχθεί, ο Κανονισμός είναι μια δεσμευτική νομοθετική πράξη και πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό της από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστή νομοθετική πράξη ανά χώρα.
Τα πιστοποιητικά ελέγχου τύπου EC σύμφωνα με την 89/686/EEC, παραμένουν σε ισχύ έως τις 21 Απριλίου 2023 εκτός κι αν λήγουν νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία.

Αν είστε υπεύθυνοι για την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι προμηθευτές σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού
 • Ζητήστε από τους προμηθευτές σας το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προϊόντος
 • Βεβαιωθείτε ότι η παραγωγική διαδικασία του προμηθευτή σας είναι πιστοποιημένη
 • Σιγουρευτείτε ότι αγοράζετε πάντα από αξιόπιστη πηγή

Πηγή: fire.gr

Pin It