Ειδική Συνεδρία: Τυποποίηση

Οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση καταστροφών σε ολόκληρη την ΕΕ χρησιμοποιούν οργανωσιακές διαδικασίες που ρυθμίζονται από εθνικές νομοθεσίες και εσωτερικούς κανονισμούς. Στην ανάγκη διαχείρισης διασυνοριακών συμβάντων απαιτείται διεθνής συνεργασία και στην περίπτωση αυτή η έλλειψη τυποποιημένων πρωτοκόλλων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποδοτικότητα και την  αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και να επηρεάσει αρνητικά την αποδοτικότητα της χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

Η ανάπτυξη κοινών προτύπων επικοινωνίας και τυποποιημένων διαδικασιών με προοπτική εφαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ και διεθνώς είναι σημαντικό βοήθημα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας σε περιστατικά κρίσεων και καταστροφών, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των κρίσιμων υποδομών, την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη διασφάλιση και την προστασία και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών από φυσικές ή ανθρωπογενείς απειλές. Αντίστοιχα, οι διαδικασίες ανάπτυξης σχεδίων τυποποίησης μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την διάδραση με οργανισμούς πρώτων ανταποκριτών και άλλους συναρμόδιους φορείς / ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων, οδηγώντας σε ένα πρακτικό και επιχειρησιακά ρεαλιστικό αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση (μεταξύ άλλων) ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τεχνολογικών συστημάτων και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.

Η θεματική ενότητα του SafeThessaloniki για την ανάπτυξη προτύπων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, εστιάζει στην παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με την σχετική έρευνα στην ΕΕ, παρουσιάζοντας παραδείγματα από εν εξελίξει ερευνητικές προσπάθειες. Επιπλέον, τα υφιστάμενα κενά και οι δυνατότητες να καλυφθούν αυτά μέσα από προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης με Ευρωπαϊκή διάσταση θα διερευνηθούν στο πλαίσιο μιας ανοικτής συζήτησης που προβλέπεται στο πλαίσιο της ενότητας μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρησιακής κοινότητας.