Περιεχόμενο, Μορφή & Ιδιότητες Εκτενούς Περίληψης

Όλες οι εκτενείς περιλήψεις θα πρέπει να γραφούν στην αγγλική γλώσσα. 
Δύναται η προφορική παρουσίαση να γίνει στην ελληνική. Ωστόσο, για την εξυπηρέτηση αλλοδαπών συνέδρων, συνιστάται το αρχείο της παρουσίασης να είναι αγγλόφωνο ή δίγλωσσο.

Κάθε εκτενής περίληψη:

- δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών
- δεν πρέπει να περιλαμβάνει αρίθμηση σελίδων
- πρέπει να περιλαμβάνει τις ενότητες abstract και keywords, introduction/objective, method and data, results και discussion, conclusion και references
- μπορεί να περιλαμβάνει σχήματα, πίνακες, εξισώσεις ή εικόνες (το μέγιστο 6 σχήματα/εικόνες/πίνακες)
- θα χρησιμοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή ως βάση για την αποδοχή της παρουσίασης. Μετά την αποδοχή και την παρουσίαση θα περιληφθεί στο Τεύχος Πρακτικών του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν το template και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες.

Το πρότυπο αυτό έχει σχεδιαστεί με την απαιτούμενη μορφοποίηση. Αντιγράψτε τα κείμενα και επικολλήστε τα στο template.

Στην παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιήθεί το logo του Συνεδρίου (κατεβάστε το πατώντας εδώ)

 

Οι εκτενείς περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (MS-Word) online.

Οι εκτενείς περιλήψεις που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου στο Τεύχος Πρακτικών του.